Privacy Policy

Ottie.be vof is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ottie.be vof houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Ottie.be vof uw gegevens vast. Ottie.be vof gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Ottie.be vof, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Ottie.be vof rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Ottie.be vof. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Op de websites van Ottie.be vof worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Ottie.be vof haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Ottie.be vof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ottie.be, gevestigd aan Hoog Mosscher 81 bus 01 8500 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.ottie.be  – Hoog Mosscher 81 bus 01 8500 Kortrijk +32476015060
Wim Ottevaere is de Functionaris Gegevensbescherming van Ottie.be Hij/zij is te bereiken via wim@ottie.be
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ottie.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wim@ottie.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ottie.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Geautomatiseerde besluitvorming
Ottie.be neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ottie.be) tussen zit. Ottie.be
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte
gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Ottie.be verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ottie.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Ottie.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ottie.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wim@ottie.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Ottie.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ottie.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via wim@ottie.be
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Ottie.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Ottie.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]